Si la seva empresa està en prorrata, en l’última declaració de l’any haurà de fer algunes regularitzacions…

Una d’aquestes regularitzacions es refereix al volum d’IVA deduït durant l’any. Si ha estat aplicant la prorrata general, però l’IVA deduïble amb aquest supera en més d’un 10% al qual hauria deduït amb la prorrata especial, la seva empresa haurà d’aplicar aquesta última de manera obligatòria, ja en aquest mateix exercici.

La prorrata general està concebuda perquè les empreses puguin calcular l’IVA deduïble de manera senzilla. No obstant això, la llei no permet que s’utilitzi en aquells casos en els quals l’empresa pugui sortir massa beneficiada per la seva aplicació (respecte al règim de la prorrata especial). Per això, s’estableix aquest límit màxim al seu favor del 10%; si se sobrepassa, és obligatori tributar per prorrata especial.

Per tant, la regularització a efectuar en l’última declaració d’IVA de l’any serà la següent:

  • Si no aconsegueix la diferència del 10%, haurà de calcular l’IVA deduïble segons la prorrata definitiva de l’exercici i efectuar la regularització corresponent (recordi que durant l’any s’haurà estat deduint l’IVA de manera provisional segons la prorrata de l’any anterior).
  • No obstant això, si ha de canviar a la prorrata especial, la regularització es farà en funció de l’IVA deduïble que resulti de la nova forma de càlcul.

 

Els nostres professionals calcularan el percentatge definitiu d’IVA que la seva empresa pot deduir.