Els premis de loteria estan exempts fins a 40.000 euros

Tributación de la lotería de Navidad

Si ha adquirit algun dècim per al sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%.

A aquest efecte, els perceptors d’aquests premis suporten una retenció per aquest percentatge que ha de practicar-los l’organisme pagador del premi, és a dir, la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (*SELAE).

No obstant això, aquesta tributació només afecta als  premis l’import íntegre dels quals superi els 40.000 euros, que tributen per la quantia que excedeixi d’aquest límit (fins a 40.000 euros, gaudeixen d’exempció).

Aquesta exempció s’aplica de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat. Així doncs, en el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries…) en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, els 40.000 euros exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.

Per exemple, si vostè i un amic juguen a mig fer un dècim de Loteria de Nadal que se celebra avui que resulta premiat amb 50.000 euros, a cadascun li correspondran 25.000 euros, dels quals 20.000 estaran exempts. En aquest cas, la seva tributació individual serà de 1.000 euros: (25.000 – 20.000) x 20% (el net que percebrà cadascun serà, per tant, de 24.000 euros).