Els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 introdueixen novetats fiscals en Societats, IVA i IRPF

Els Pressupostos Generals són un document clau per a l’exercici fiscal, ja que permeten conèixer els plans del Govern per a gestionar i fer créixer els fons públics. També és un moment d’intensa especulació tant per als experts com per als ciutadans, ja que tots els ulls estan posats en el Govern per a veure com assignarà la seva despesa amb la finalitat d’estimular el creixement econòmic. En aquest context, és important analitzar el que significarà el nou pressupost per a la nació i els seus ciutadans.

En aquest article, ens submergirem en els detalls dels pressupostos generals, explorant quins canvis es proposen i com podrien afectar tant les empreses com als particulars. També examinarem algunes de les tendències clau que es veuran en les notícies fiscals dels pròxims mesos com a resultat d’aquest pressupost.

Recentment s’han aprovat els pressupostos generals per a l’any 2023, introdueixen les següents novetats fiscals, entre altres:

1. Introducció d’un nou impost sobre béns immobles:

En els nous pressupostos generals, l’IRPF, s’incrementen les reduccions per a les persones que obtenen rendiments del treball o d’activitats econòmiques inferiors a 19.747,50 euros. Així mateix, augmenta la tributació de les rendes de l’estalvi, que a partir d’ara tributaran al 27% per la part que excedeixi de 200.000 euros i al 28% pel que excedeixi de 300.000 euros. Finalment, s’augmenta del 5 al 7% el percentatge de deducció en concepte de provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació per als empresaris individuals en règim d’estimació directa simplificada.

Aquest nou impost s’aplicarà a totes les propietats, independentment de la seva grandària o valor. El Govern espera recaptar així ingressos addicionals per a serveis públics i projectes d’infraestructures.

El nou impost general sobre béns immobles s’aplicarà conformement a una escala mòbil: les propietats el valor de les quals superi una determinada quantitat tributaran a tipus més alts. Les de menor valor pagaran menys. La quantia de l’impost dependrà del valor de la propietat i de la seva ubicació.

Per a fomentar la inversió immobiliària, el govern també pot oferir exempcions o descomptes als qui adquireixin propietats amb finalitats comercials o per a llogar-les a llarg termini.

S’espera que el nou impost contribueixi a augmentar l’activitat econòmica i estimuli el creixement de l’ocupació en el sector immobiliari, al mateix temps que proporciona fonts addicionals d’ingressos per a serveis públics i projectes d’infraestructures. Els propietaris d’habitatges residencials també es beneficiaran d’una major inversió en les seves comunitats locals com a resultat d’aquesta nova política.

2. Augment del tipus de l’impost sobre la renda per a les rendes més altes:

El tipus més alt de l’impost sobre la renda passarà del 45% al 50% per als qui guanyin més de 75.000 euros a l’any.

Augment del tipus de l’IVA: El tipus normal de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) augmentarà del 19% al 21%, amb un tipus reduït del 10% per a determinats béns i serveis.

Augment del tipus de l’impost de societats: El tipus de l’impost de societats passarà del 20% al 25%.

Eliminació d’unes certes deduccions i crèdits fiscals: S’eliminaran determinades deduccions i crèdits fiscals, com els relatius als interessos hipotecaris.

Reducció de la despesa pública: Per a compensar les pèrdues d’ingressos derivades de les pujades dels impostos sobre la renda i de societats, el Govern ha anunciat plans per a reduir la despesa pública en 5.000 milions d’euros. Això inclou retallades en programes de benestar social, sanitat, educació, defensa.

3. Ampliació de l’impost sobre les plusvàlues:

L’impost sobre les plusvàlues s’ha ampliat per a incloure els beneficis obtinguts de la venda d’actius com a accions i bons, que abans estaven exempts de tributació.

L’impost sobre les plusvàlues també s’aplica als beneficis derivats de la venda de béns immobles, com una casa o una propietat d’inversió. El tipus impositiu de les plusvàlues ve determinat pel període de tinença de l’actiu, que pot oscil·lar entre el 15 i el 20 per cent per a la majoria dels actius. L’import del guany imposable es redueix si es compleixen determinades condicions, com que l’actiu s’hagi mantingut durant més d’un any.

A més d’ampliar els impostos sobre les plusvàlues, alguns estats han implantat els seus propis impostos addicionals sobre les plusvàlues. Per exemple, Califòrnia grava amb un impost addicional del 3,3% les plusvàlues netes superiors a un milió de dòlars anuals.

4. Augment de l’impost de societats:

En l’Impost de societats, s’aprova un nou tipus de gravamen reduït del 23% per a les entitats que facturin menys d’un milió d’euros i compleixin uns certs requisits. A més, determinats vehicles energèticament eficients podran amortitzar-se el doble de ràpid.

L’impost de societats ha pujat del 25% al 28%, cosa que significa que les empreses han de pagar més impostos sobre els seus beneficis que abans.

Augment de l’IRPF: L’IRPF ha pujat del 39,6% al 43,4%, cosa que significa que els particulars han de pagar més impostos sobre els seus ingressos que abans.

Reducció del tipus de l’impost sobre les plusvàlues: El tipus de l’impost sobre les plusvàlues s’ha reduït del 20% al 15%, cosa que significa que ara els inversors tributaran menys pels seus beneficis procedents d’inversions com a accions i bons.

Eliminació de l’impost sobre el patrimoni: L’impost de successions, que gravava en un 40% el patrimoni heretat, s’ha eliminat per complet, cosa que significa que les famílies poden ara transmetre una major part del seu patrimoni sense que estigui subjecte a tributació.

5. Introducció d’un impost sobre el patrimoni:

S’ha introduït un nou impost sobre el patrimoni que s’aplicarà als qui tinguin un patrimoni net superior a 500.000 euros. Amb això es pretén reduir la desigualtat i crear un sistema fiscal més just a Espanya.

L’impost sobre el patrimoni es gravarà en funció del patrimoni net de les persones físiques, no dels seus ingressos. S’inclouran en el càlcul tots els actius imposables, incloses propietats, inversions financeres i joies. El tipus impositiu és progressiu i comença en el 0,2% per als qui tinguin un patrimoni net d’entre 500.000 i 1 milió d’euros, augmentant fins al 2,5% per als qui tinguin un patrimoni net superior a 10 milions d’euros. També existeixen exempcions per a determinades categories, com els pensionistes o les persones amb discapacitat.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre els pressupostos generals i els canvis fiscals aplicables a partir de 2023.

Llegeix altres noticies

Visita les nostres xarxes: Twitter / Youtube / LinkedIn