En l’actual compliment normatiu, la prevenció de delictes i el compliment normatiu són fonamentals per a qualsevol organització. Per a garantir la transparència i el bon funcionament de les empreses, és necessari comptar amb un sistema de gestió de compliance, que inclou un compliance officer i programes de compliance en tota l’organització.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques i la importància del compliment normatiu són qüestions clau en l’actualitat. És per això que l’empresa ha de comptar amb una política de compliment i codis ètics que l’empresa s’hagi compromès a complir, amb la finalitat de prevenir delictes i donar compliment a les seves obligacions legals. En aquest article, s’abordarà la funció de compliance i les bones pràctiques en la gestió de compliance penal.

La importància del compliment normatiu en les empreses és cada vegada major, i no sols pel risc de sancions i multes, sinó també per l’impacte en la reputació de l’empresa. En aquest article, parlarem sobre què és el compliment normatiu, per què és important per a les empreses, i com implementar un programa de compliment efectiu.

Què és el compliment normatiu?

El compliment normatiu en les empreses es refereix al conjunt de pràctiques i procediments que una empresa ha de seguir per a complir amb les lleis i regulacions aplicables al seu sector. Aquestes lleis i regulacions poden variar segons la indústria, el país i la regió en la qual opera l’empresa.

Per què és important el compliment normatiu per a les empreses?

El compliance o compliment normatiu és important per a les empreses per diverses raons. En primer lloc, ajuda a evitar sancions i multes per incompliment de les lleis i regulacions aplicables. En segon lloc, el compliment normatiu ajuda a protegir la reputació de l’empresa, ja que els clients, inversors i altres stakeholders esperen que l’empresa operi de manera ètica i responsable. A més, un programa de compliment efectiu pot millorar l’eficiència i la rendibilitat de l’empresa, en reduir els riscos operatius i millorar la presa de decisions.

Com implementar un programa de compliance o compliment normatiu en les empreses

Per a implementar un programa de compliment normatiu o compliance efectiu, una empresa ha de seguir els següents passos:

1. Identificar les lleis i regulacions aplicables

El primer pas és identificar les lleis i regulacions aplicables a l’empresa. Això pot incloure lleis laborals, ambientals, de privacitat, financeres i altres, depenent del sector i la regió en la qual opera l’empresa.

2. Avaluar el risc d’incompliment

Una vegada identificades les lleis i regulacions aplicables, l’empresa ha d’avaluar el risc d’incompliment d’aquestes lleis i regulacions. Això implica identificar els possibles riscos i vulnerabilitats de l’empresa en relació amb cadascuna d’aquestes lleis i regulacions.

3. Desenvolupar polítiques i procediments

Una vegada avaluat el risc d’incompliment, l’empresa ha de desenvolupar polítiques i procediments per a complir amb les lleis i regulacions aplicables. Aquestes polítiques i procediments han de ser clars, efectius i fàcilment comprensibles per tots els empleats de l’empresa.

4. Capacitar als empleats

Una vegada desenvolupades les polítiques i procediments, l’empresa ha de capacitar a tots els empleats sobre les lleis i regulacions aplicables, i com complir amb les polítiques i procediments establerts.

5. Monitorar el compliment

És important monitorar el compliment de les polítiques i procediments establerts per a garantir que s’estiguin complint i ajustar-los si és necessari. Això pot incloure auditories internes i externes, i la revisió regular dels processos de compliment.

6. Reportar i corregir incompliments

Si s’identifica un incompliment, l’empresa ha de reportar-lo i prendre mesures per a corregir-lo immediatament i garantir el compliment normatiu. Això pot incloure la revisió i actualització de les polítiques i procediments pertinents, la implementació de mesures disciplinàries o de sanció contra els responsables de l’incompliment, i la realització de capacitacions i entrenaments per a prevenir futurs incompliments.

La importància de la cultura de compliment normatiu de les empreses

A més de seguir polítiques i procediments, és important crear una cultura de compliment normatiu dins de l’empresa. Això implica promoure valors ètics i la responsabilitat individual en el compliment de les lleis i regulacions aplicables.

Per a crear una cultura i un pla de compliment normatiu, és important que l’alta direcció de l’empresa demostri el seu compromís amb el compliment normatiu i estableixi un to ètic adequat. A més, l’empresa ha de fomentar la comunicació oberta i la col·laboració entre els departaments, per a garantir que tots estiguin treballant junts per a complir amb les lleis i regulacions aplicables.

Els beneficis del compliment normatiu efectiu

Un programa de compliment normatiu efectiu pot proporcionar diversos beneficis a una empresa. En primer lloc, pot reduir els riscos operatius i financers, en evitar sancions i multes per incompliment de les lleis i regulacions aplicables. En segon lloc, pot millorar l’eficiència i la rendibilitat de l’empresa, en optimitzar els processos i la presa de decisions.

A més, el compliment normatiu en empreses efectiu pot millorar la reputació i la confiança dels stakeholders, la qual cosa pot portar a millors relacions amb els clients, proveïdors, inversors i reguladors. Finalment, un programa de compliment normatiu efectiu pot millorar la cultura empresarial, fomentant valors ètics i la responsabilitat individual en el compliment de les lleis i regulacions aplicables.

Conclusions

En resum, un bon control del compliment normatiu és una part essencial de qualsevol empresa, ja que ajuda a garantir que l’empresa operi de manera ètica i responsable. La importància del compliment normatiu en les empreses és cada vegada major, i no sols pel risc de sancions i multes, sinó també per l’impacte en la reputació de l’empresa.

Per a implementar un programa de compliment normatiu efectiu, és important identificar les lleis i regulacions aplicables, avaluar el risc d’incompliment, desenvolupar polítiques i procediments, capacitar als empleats, monitorar el compliment i corregir qualsevol incompliment identificat. A més, és important crear una cultura de compliment normatiu, fomentant valors ètics i la responsabilitat individual en el compliment de les lleis i regulacions aplicables.

Llexeix altres notícies

Visita les nostres xarxes: Twitter / Youtube / LinkedIn