Les Capitulacions Matrimonials són un tema que no es discuteix sovint, però són una eina molt important per a parelles que es casen o estan planejant fer-ho. En aquest article, parlarem de què són les Capitulacions Matrimonials, com funcionen, quins elements han d’incloure, i molt més.

Què són les Capitulacions Matrimonials?

Són un contracte legal que sestableix abans del matrimoni entre els futurs cònjuges, per tal de regular les conseqüències patrimonials del matrimoni. Aquest contracte estableix el règim econòmic matrimonial que regirà les relacions econòmiques i financeres dels cònjuges durant el matrimoni i en cas de separació o divorci.

Per què serveixen les Capitulacions Matrimonials?

Serveixen per protegir els béns i el patrimoni de cadascun dels futurs cònjuges en cas de separació o divorci. A més, estableixen les obligacions financeres i patrimonials de cadascun dels cònjuges durant el matrimoni.

Quins elements hi han d’incloure?

Han d’incloure diversos elements, com ara el règim econòmic matrimonial que regirà durant el matrimoni, la distribució dels béns en cas de separació o divorci, l’administració dels béns comuns i la possible existència de béns privatius.

Quins tipus de règim econòmic matrimonial hi ha a Espanya?

A Espanya hi ha tres tipus de règim econòmic matrimonial: la societat de guanys, la separació de béns i la participació en guanys. La societat de guanys és el règim més comú i s’estableix per defecte en cas de no haver-hi Capitulacions Matrimonials. Aquest règim implica que tot el que s’adquireix durant el matrimoni pertany igual a tots dos cònjuges. En canvi, en el règim de separació de béns, cada cònjuge manté el patrimoni per separat. Finalment, en el règim de participació en guanys, s’estableix una societat de guanys durant el matrimoni i al moment de la separació o el divorci, es liquida i es distribueix d’acord amb els guanys que cadascú hagi obtingut.

Com s’estableixen les Capitulacions Matrimonials?

S’estableixen davant de Notari, els qui redacten i autoritzen el document. Cada cònjuge ha d’estar assistit per un advocat perquè la validesa del contracte estigui garantida. El Notari s’encarrega de registrar el document al Registre Civil.

És possible modificar-les un cop establertes?

Sí, és possible modificar les Capitulacions Matrimonials un cop establertes. Per això, s’ha de fer un nou contracte davant de Notari i registrar el nou document al Registre Civil.

Què passa si no sestableixen abans del matrimoni?

Si no sestableixen abans del matrimoni, sha daplicar per defecte el règim de societat de guanys. És important tenir en compte que aquest règim pot no ser el més adequat per a totes les parelles, per això és recomanable que s’estableixin les Capitulacions Matrimonials per regular les relacions econòmiques i financeres dels cònjuges.

Quan es poden establir?

Les Capitulacions Matrimonials es poden establir en qualsevol moment abans de la celebració del matrimoni. És important tenir en compte que un cop se celebra el matrimoni, ja no és possible establir les Capitulacions Matrimonials.

Quin és el cost d‟establir Capitulacions Matrimonials?

El cost varia depenent de la complexitat del contracte i de la tarifa del notari. En general, el cost d‟establir Capitulacions Matrimonials és més baix que el cost d‟un divorci.

Qui pot establir Capitulacions Matrimonials?

Qualsevol parella que es case o estigui planejant fer-ho pot establir Capitulacions Matrimonials. Tant se val si és la primera vegada que es casen o si ja s’han casat anteriorment.

Són necessàries per a totes les parelles?

No són necessàries per a totes les parelles, però són molt recomanables si un o ambdós cònjuges tenen un patrimoni previ, si un o ambdós cònjuges tenen deutes, si un o ambdós cònjuges tenen una empresa o si un o ambdós cònjuges tenen fills de relacions anteriors.

Què passa si una parella es divorcia i no té capitulacions matrimonials?

Si una parella es divorcia i no té capitulacions matrimonials, s’aplica el règim de societat de guanys per defecte. Això significa que tots els béns adquirits durant el matrimoni pertanyen igual a tots dos cònjuges, i s’han de repartir equitativament en cas de divorci.

Les Capitulacions Matrimonials poden ser impugnades?

Sí, les Capitulacions Matrimonials poden ser impugnades si no compleixen els requisits legals o si es demostra que s’han establert sota coacció o engany.

Les Capitulacions Matrimonials són vàlides a tot el món?

No, són vàlides al país on s’estableixen i es registren. Si la parella es muda a un altre país, és possible que les Capitulacions Matrimonials no siguin vàlides o que hagin de ser modificades per complir les lleis del nou país.

En conclusió, les Capitulacions Matrimonials són una eina legal molt útil per a les parelles que es casen o estan planejant fer-ho. Establir-les permet regular les relacions econòmiques i financeres dels cònjuges durant el matrimoni i en cas de separació o divorci, i protegir el patrimoni i els béns de cada cònjuge. És important tenir en compte que s’han d’establir abans de la celebració del matrimoni i que el cost és inferior al cost d’un divorci.

És recomanable que totes les parelles considerin la possibilitat destablir-les per protegir els seus béns i patrimonis en cas de separació o divorci. Si bé no són necessàries per a totes les parelles, poden ser especialment importants per a aquelles que tenen patrimonis previs, deutes, empreses o fills de relacions anteriors. En establir-les, les parelles poden tenir la tranquil·litat de saber que els seus béns i els seus patrimonis estan protegits i regulats legalment.

Llexeix altres notícies 

Visita les nostres xarxes: Twitter / Youtube / LinkedIn