Per a ser vàlides, les factures, a diferència de les factures simplificades, han de contenir un número que les identifiqui, la data d’expedició (i la de l’operació, si són diferents), la descripció de l’operació, les dades fiscals d’emissor i destinatari (NIF, nom i domicili), la base i el tipus d’IVA i la quota resultant.

A més, en cas que s’hagi aplicat algun tipus de descompte o bonificació, ha d’aparèixer reflectit en la factura juntament amb l’import total a pagar. També és important que la factura compleixi amb els requisits legals establerts per la normativa vigent quant al seu format, contingut i termini d’emissió.

A Espanya, per exemple, s’ha d’emetre la factura en un termini màxim de 30 dies des de la data de l’operació. En general, és recomanable comptar amb un sistema de facturació que faciliti la generació de factures vàlides i la gestió d’aquestes, ajudant a evitar errors o incompliments que puguin implicar sancions o perjudicis econòmics.

Quan pots expedir factures simplificades?

No obstant això, en uns certs supòsits poden emetre’s factures simplificades, amb menys dades. Això és possible en els següents casos:

  1. Vendes al detall o a particulars que no sol·licitin factura completa i sempre que l’import total de l’operació no superi els 400 euros, IVA inclòs. En aquest cas, la factura simplificada només ha d’incloure la data, la identificació del venedor, una descripció general dels béns o serveis, el tipus impositiu aplicat i l’import total.
  2. Vendes a distància que no superin els 100 euros, IVA inclòs, i sempre que l’adquirent sigui un particular que no sol·liciti factura completa. En aquest cas, a més de les dades anteriors, la factura simplificada haurà d’incloure el número d’identificació fiscal del venedor.
  3. Pagaments a compte o bestretes que no superin els 400 euros, IVA inclòs, i sempre que s’indiqui que es tracta d’un pagament a compte o bestreta i l’import total.
  4. En les operacions de serveis d’hostaleria i restauració (com a bars i restaurants), es podran emetre factures simplificades per cadascuna de les consumicions realitzades. En aquest cas, la factura simplificada haurà d’incloure la data, el nom i cognoms del client, un desglossament dels béns o serveis prestats, el tipus impositiu aplicat i l’import total.
  5. En els casos de taxis i transport de mercaderies, es podran emetre factures simplificades amb les següents dades: data, identificació del transportista, origen i destinació del transport i el preu total del servei.

És important tenir en compte que l’emissió d’una factura simplificada no eximeix al venedor de mantenir una còpia de la factura completa en el seu registre comptable i fiscal.

Les factures simplificades han d’incloure el seu número, el NIF i la denominació de l’emissor, el tipus d’IVA aplicat (o l’expressió “IVA inclòs”), la contraprestació total, la data d’expedició i la identificació dels béns lliurats o els serveis prestats.  A més, és recomanable que incloguin també el nom i NIF del receptor, en cas que sigui una empresa o autònom. Aquestes dades facilitaran la gestió de l’IVA i la comptabilitat en tots dos costats.

Al no contenir dades del destinatari, aquestes factures no donen dret a deduir l’IVA suportat. No obstant això, aquesta deducció sí que és possible si a aquestes factures se’ls afegeix el NIF del destinatari i el seu domicili (no és necessari incloure el nom d’aquest o la seva denominació social) i la quota d’IVA repercutit consignada de manera separada (no és vàlida l’esment “IVA inclòs”).

És important esmentar que existeixen situacions en les quals no es permet l’emissió de factures simplificades, com en les operacions intracomunitàries o quan es requereix el registre en llibres especials. En aquests casos, s’ha d’emetre una factura completa amb tots els detalls requerits per la llei.

Tenir un bon control de les factures simplificades és necessari per a mantenir en ordre la comptabilitat de l’empresa, evitant possibles sancions i problemes en la gestió fiscal de la companyia. Per tant, és important conèixer les regles i requisits d’emissió de factures simplificades i portar un registre detallat de totes les operacions realitzades.

Existeixen algunes excepcions a aquestes regles bàsiques. Els nostres professionals li orientaran sobre quan pot emetre aquest tipus de factures. Oferim assessorament professional i legal per a comprendre quan i com pot emetre factures simplificades al seu país i evitar possibles sancions fiscals.

Llegeix altres noticies

Visita les nostres xarxes: Twitter / Youtube / LinkedIn